Σύνδεση     Εγγραφή
Αναζήτηση
  Φορέας
  Κατάσταση
 
Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρόντες "Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης" ρυθμίζουν την πρόσβαση, καταχώρηση και χρήση εκ μέρους σας του bizhelp.gr/.eu και σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με κάποιες από τις πολιτικές του. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά. Η χρήση εκ μέρους σας του bizhelp.gr./.eu σημαίνει ότι κατανοείτε και αποδέχεστε τους "Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης" του (στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή τους) και ότι δεσμεύεστε νομικά από αυτούς. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε και δεν αποδέχεστε τη δέσμευσή σας από τους "Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης", παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε τον παρόντα δικτυακό τόπο ούτε τις παρεχόμενες μέσω αυτού υπηρεσίες. Δεδομένου ότι οι παρόντες "Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης" δύνανται να τροποποιούνται απροειδοποίητα και μονομερώς εκ μέρους μας, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα σελίδα.

ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τις ανάγκες του παρόντος:
 • Ως "Διαχειριστής" νοείται το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Β.Ε.Θ.), το οποίο διαχειρίζεται και λειτουργεί, ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς και εταιρίες, τον διαδικτυακό τόπο bizhelp.gr/.eu
 • Ως "Τόπος", "Δικτυακός Τόπος", ή "http://www.bizhelp.gr / .eu" νοούνται ο διαδικτυακός τόπος "http://www.bizhelp.gr / .eu" στο σύνολο του, καθώς και οι συσχετιζόμενοι με αυτόν διαδικτυακοί τόποι των οποίων η διαχείριση και/ή λειτουργία πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή και/ή τους συνεργάτες του.
 • Ως "Χρήστης" νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και κάθε ένωση προσώπων ή άλλη οντότητα που με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιεί κάποιο τμήμα του Δικτυακού Τόπου.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Η χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης επιτρέπεται αποκλειστικά σε Χρήστες που έχουν καταχωρηθεί στον Δικτυακό Τόπο και έχουν λάβει άδεια πρόσβασης σε τέτοιες σελίδες ή υπηρεσίες. Κάθε Χρήστης επιλέγει τους κωδικούς του πρόσβασης και χρήστη για την εγγραφή και πρόσβασή του στον λογαριασμό του. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και εχεμύθεια του κωδικού του πρόσβασης και ευθύνεται πλήρως για κάθε χρήση του Δικτυακού Τόπου μέσω του κωδικού του. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του κωδικού πρόσβασης ή/και χρήστη του Χρήστη, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας του Δικτυακού Τόπου που θα υποπέσει σε γνώση του, ο Χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα σχετικά τον Διαχειριστή.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
Η χρήση του Δικτυακού Τόπου επιτρέπεται μόνο για νόμιμους σκοπούς, μέσα στο πλαίσιο του δεδηλωμένου στόχου και προορισμού του http://www.izhelp.gr / .eu. Μόνος αρμόδιος για τον καθορισμό των στόχων και του προορισμού, καθώς και για την κρίση περί του αποδεκτού ή μη ορισμένου τρόπου χρήσης του Δικτυακού Τόπου είναι ο Διαχειριστής. Ρητά ορίζεται ότι ουδείς Χρήστης θα επιτρέπεται να:
 • περιορίζει ή διακόπτει τη δυνατότητα οποιουδήποτε άλλου χρήστη να αποκτά πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο και να κάνει χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού,
 • παραβιάζει ή επιχειρεί να παραβιάσει τις ρυθμίσεις και τους μηχανισμούς ασφάλειας του Δικτυακού Τόπου, περιλαμβανομένων ενδεικτικά:
  • κάθε κτήσης ή απόπειρας κτήσης πρόσβασης σε στοιχεία που δεν προορίζονται για τον συγκεκριμένο χρήστη ή εισόδου σε server ή σε λογαριασμό στον οποίο δεν έχει παρασχεθεί πρόσβαση στον συγκεκριμένο Χρήστη,
  • κάθε απόπειρας διαπίστωσης, ανίχνευσης ή δοκιμής του πόσο ευπρόσβλητο είναι ορισμένο σύστημα ή δίκτυο και κάθε απόπειρας παραβίασης συστημάτων ασφαλείας ή συστημάτων αναγνώρισης Χρηστών,
  • κάθε απόπειρας δημιουργίας προσκομμάτων στην εξυπηρέτηση οποιουδήποτε Χρήστη, κόμβου ή δικτύου, περιλαμβανομένων ενδεικτικά κάθε απόπειρας μετάδοσης στο Δικτυακό Τόπο ιών ή αλλοιωμένων στοιχείων και κάθε απόπειρας υπερφόρτωσης, flooding, spamming, mailbombing ή crashing,
  • κάθε αποστολής μη επιθυμητών διαφημιστικών μηνυμάτων, προωθητικού υλικού προϊόντων, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, "junk mail", "chain letters" ή οποιαδήποτε άλλης μορφής μη επιθυμητών μηνυμάτων ή προσκλήσεων,
  • κάθε απόπειρας πλαστογράφησης οποιασδήποτε επικεφαλίδας (header) πακέτου TCP/IP ή οποιουδήποτε τμήματος πληροφοριών επικεφαλίδας οποιουδήποτε μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή καταχώρισης,
 • τροποποιεί, μετατρέπει, μεταφράζει, διασκευάζει, παραχωρεί ή πωλεί ή προβαίνει σε αντίστροφη μεταγλώττιση, αποσυμπίληση ή ανακατασκευή του κώδικα οποιουδήποτε τμήματος του Δικτυακού Τόπου,
 • καταχωρεί, δημοσιεύει, αναρτά, αποστέλλει, μεταδίδει, διαδίδει, διανέμει, αποθηκεύει, φορτώνει, αλλοιώνει, διαγράφει ή καταστρέφει οποιοδήποτε υλικό (i) κατά παράβαση οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου ή κανονισμού ή (ii) με τρόπο που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή που προσβάλλει οποιαδήποτε δικαιώματα της προσωπικότητας ή της ιδιωτικότητας τρίτων,
 • αναρτά ή μεταδίδει οποιοδήποτε μήνυμα, πληροφορία, στοιχείο, δεδομένο, κείμενο, λογισμικό, εικόνα ή άλλο υλικό που είναι παράνομο, επιβλαβές ή προσβλητικό ή που η ανάρτηση ή η μετάδοσή του προσβάλλει τα χρηστά ήθη ή προσκρούει στην καλή πίστη ή στη δημόσια τάξη ή που προσβάλει οποιαδήποτε δικαιώματα της προσωπικότητας ή της ιδιωτικότητας τρίτων,
 • υποδύεται οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, περιλαμβανομένων ανεξαίρετα των υπαλλήλων, συνεργατών, εκπροσώπων, αντιπροσώπων και πρακτόρων του http://www.bizhelp.gr / .eu, των καταχωρημένων ή εξουσιοδοτημένων Χρηστών του Δικτυακού Τόπου, ή των εκπροσώπων τους, και γενικά να δηλώνει ψευδώς ότι είναι ή ότι νομιμοποιείται να εκπροσωπεί ή ότι συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη ένωση προσώπων,
 • τοποθετεί, αναρτά ή μεταδίδει οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο του απαγορεύεται νόμιμα (π.χ. διότι περιέχει στοιχεία τρίτου προσώπου) ή συμβατικά (π.χ. λόγω δέσμευσής του από σύμβαση εχεμύθειας) να τοποθετήσει, αναρτήσει, μεταδώσει, παραθέσει ή αναπαράγει,
 • διαγράφει, τροποποιεί ή αλλοιώνει οποιοδήποτε υλικό που έχει τοποθετηθεί από τρίτο πρόσωπο ή φορέα, χωρίς να νομιμοποιείται προς αυτό,
 • εκμεταλλεύεται τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν αναρτήσει στο http://www.bizhelp.gr / .eu τρίτα πρόσωπα ή οντότητες προκειμένου να τους αποστείλει ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή άλλα μηνύματα,
 • αποστείλει ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταδώσει στον Δικτυακό Τρόπο υλικό που περιέχει ιούς, αλλοιωμένα στοιχεία, «δούρειους ίππους», «σκουλήκια», «χρονοβόμβες» ή άλλες πληροφορίες, δεδομένα ή μηχανισμούς που στοχεύουν στο να καταστρέψουν, να βλάψουν, να υποκλέψουν ή να αχρηστεύσουν οποιοδήποτε σύστημα ή οποιεσδήποτε πληροφορίες ή δεδομένα,
 • αποστείλει ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταδώσει στον Δικτυακό Τρόπο υλικό που μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία στον Διαχειριστή,
 • καταχωρεί ως δική του οποιαδήποτε ηλεκτρονική διεύθυνση που δεν του ανήκει ή που δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί.
Εξάλλου, κάθε Χρήστης αναγνωρίζει ότι φέρει την ευθύνη όλων των πληροφοριών, δεδομένων, στοιχείων, εγγράφων, μηνυμάτων και άλλου υλικού που καταχωρίζει ή δημοσιεύει στον Δικτυακό Τόπο και αναλαμβάνει να διασφαλίζει ότι το περιεχόμενό τους δεν είναι προσβλητικό ή συκοφαντικό, ότι δεν παραβιάζει νόμιμα δικαιώματα τρίτων και γενικότερα ότι δεν είναι παράνομο ή αντίθετο στα χρηστά ή στη δημόσια τάξη. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποιοδήποτε υλικό κρίνει ότι δεν ανταποκρίνεται στις ανωτέρω απαιτήσεις, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως τον Χρήστη. Η δημοσίευση ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων απαγορεύεται αυστηρά και θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση διακοπή της πρόσβασης και την απαγόρευση της χρήσης του Δικτυακού Τόπου από τον Χρήστη. Επιπλέον, κάθε Χρήστη που θα έχει παράσχει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία θα ευθύνεται έναντι του Διαχειριστή, των συνεργατών του και των λοιπών Χρηστών για κάθε ζημία που αυτοί έχουν υποστεί εξαιτίας της ανακρίβειας των ανακοινώσεων του Χρήστη.

Η παραβίαση των ρυθμίσεων και των μηχανισμών ασφαλείας των συστημάτων και των δικτύων του Δικτυακού Τόπου συνεπάγεται για τον δράστη της αστικές και ποινικές ευθύνες. Ο Διαχειριστής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διερευνά κάθε περιστατικό που δημιουργεί υποψίες για την τέλεση τέτοιων πράξεων και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αστυνομικές ή άλλες αρχές για τη δίωξη των χρηστών που εμπλέκονται σε τέτοιες παραβιάσεις. Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται να παρακολουθεί τη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου ή τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού. Παρά ταύτα, ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί τη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού και να αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία απαιτείται για την καλή λειτουργία του Δικτυακού Τόπου, την προστασία του ίδιου του Διαχειριστή και των χορηγών, των συνεργατών και των πελατών του, την προστασία των λοιπών Χρηστών του Δικτυακού Τόπου, καθώς και για την συμμόρφωση του Διαχειριστή στις νόμιμες υποχρεώσεις του.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο Χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται ότι ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ανά πάσα στιγμή, απροειδοποίητα ή όχι, εν όλω ή εν μέρει και παροδικά ή μόνιμα τη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου και/ή τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Στο μέτρο που δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον Δικτυακό Τόπο, όλο το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου, περιλαμβανομένων τόσο των επιμέρους προγραμμάτων λογισμικού, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, εγγράφων, κειμένων, συμβόλων, σημάτων, διασχηματισμών και λογοτύπων που περιέχονται σε αυτόν, όσο και των κάθε είδους συνδυασμών των ανωτέρω και της συνολικής εικόνας του Δικτυακού Τόπου και των ιστοσελίδων του, αποτελούν διανοητική ιδιοκτησία του Διαχειριστή ή/και δικαιοπαρόχων του και προστατεύονται από την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Ως εκ τούτου, χωρίς την άδεια του Διαχειριστή ή/και των δικαιοπαρόχων του, το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου δεν επιτρέπεται να εκτεθεί, αντιγραφεί, αναπαραχθεί, τροποποιηθεί, διασκευασθεί, μεταφραστεί, μεταδοθεί, διανεμηθεί, πωληθεί ή με άλλο τρόπο αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στον Χρήστη η δημιουργία ενός και μόνο αντιγράφου για προσωπική, αλλά όχι για εμπορική χρήση, υπό τον όρο ότι θα δεν αφαιρεθεί οποιαδήποτε ένδειξη περί του ότι πρόκειται περί αντιγράφου τμήματος του διαδικτυακού τόπου http://www.bizhelp.gr / .eu. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι, πλην όπου ορίζεται διαφορετικά, δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα εμπορικής ή άλλης οικονομικής εκμετάλλευσης οποιουδήποτε τμήματος του Δικτυακού Τόπου.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
Ο Διαχειριστής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το υλικό που καταχωρείται στον Δικτυακό Τόπο από Χρήστες ούτε για τις πράξεις, τις παραλείψεις και την εν γένει συμπεριφορά των Χρηστών. Τίποτε στον Δικτυακό Τόπο δεν αποτελεί ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως έκφραση άποψης, δήλωση, υποστήριξη, συνομολόγηση ιδιοτήτων ή εγγύηση αναφορικά με οποιεσδήποτε δηλώσεις, ανακοινώσεις, γνωστοποιήσεις, καταχωρήσεις, πρακτικές, προϊόντα ή υπηρεσίες οποιουδήποτε Χρήστη ή άλλου προσώπου. Ο Διαχειριστής δεν εγγυάται ότι το υλικό που καταχωρείται από τους Χρήστες είναι αληθές ή πλήρες ούτε ότι θα έχει ως αποτέλεσμα την ικανοποίηση των προσωπικών ή επαγγελματικών στόχων των Χρηστών και δεν είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε προσωπικές ή επαγγελματικές αποφάσεις Χρηστών, για όποιον λόγο και εάν ελήφθησαν. Η δυνατότητα χρήσης του Δικτυακού Τόπου παρέχεται ως αυτός «εστί και βρίσκεται», χωρίς οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή δήλωση, ανάληψη ευθύνης ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα, την αξιοπιστία, την επικαιρότητα ή την καταλληλότητά του για οποιαδήποτε χρήση. Περαιτέρω, ο Διαχειριστής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη και δεν εγγυάται την ειλικρίνεια, την αξιοπιστία, την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επικαιρότητα οποιουδήποτε υλικού ή στοιχείου που έχει καταχωρηθεί από Χρήστη, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την μεταξύ Χρηστών επικοινωνία. Ο Δικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες και τυπογραφικά ή άλλα σφάλματα. Ο Χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται ότι φέρει ο ίδιος τον κίνδυνο της ενδεχόμενης διάψευσης της εμπιστοσύνης του σε οποιαδήποτε στοιχείο έχει αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο από άλλον Χρήστη. Ο Διαχειριστής δεν εγγυάται ότι ο Δικτυακός Τόπος θα λειτουργεί χωρίς σφάλματα ή ότι αυτός και οι servers του θα είναι απαλλαγμένοι ιών ή άλλων καταστροφικών μηχανισμών.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ
Ο Δικτυακός Τόπος περιέχει συνδέσεις με διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Οι εν λόγω συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των Χρηστών και η ύπαρξή τους σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι ο Διαχειριστής αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για τη λειτουργία ή το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων τρίτων. Ο Διαχειριστής δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων με το bizhelp διαδικτυακών τόπων και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενό τους ή για την ακρίβεια των στοιχείων που υπάρχουν σε αυτούς.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η συλλογή, διαχείριση, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών στοιχείων των Χρηστών μέσω των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου υπόκεινται στις διατάξεις και στους κανόνες που θέτουν η ελληνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς στους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης του Δικτυακού Τόπου. Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης έχουν καταρτισθεί στο πλαίσιο και ενόψει των ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα, ιδίως σε ό,τι αφορά το Διαδίκτυο, και λαμβάνουν υπόψη το υφιστάμενο - αν και όχι ακόμη πλήρως ανεπτυγμένο – πλέγμα νομικών διατάξεων που ρυθμίζουν το θέμα. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε μελλοντική εξέλιξη που επηρεάζει ή που ενδέχεται να επηρεάσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης του Δικτυακού Τόπου θα εντάσσεται ανάλογα σε αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, ο Διαχειριστής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να τροποποιεί μονομερώς τους όρους που αφορούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, αφού πρώτα τους ενημερώσει σχετικά. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Χρήστης δεν αποδέχεται τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων του όπως παρουσιάζονται εδώ, δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου.
Στοιχεία ικανά να ταυτοποιήσουν και να εξατομικεύσουν τον Χρήστη συλλέγονται και απαιτούνται αποκλειστικά για την πρόσβαση σε προστατευμένες με κωδικό πρόσβασης σελίδες και υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου. Οι Χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε τέτοιες σελίδες υποχρεούνται να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους και να αποδεχθούν τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους, που αποτελούν μέρος των όρων και των προϋποθέσεων καταχώρησης των Χρηστών. Όσον αφορά τους μη καταχωρημένους Χρήστες, συλλέγονται αποκλειστικά στοιχεία από τα οποία δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση των Χρηστών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από τον Δικτυακό Τόπο θα βρείτε εδώ.

Cookies
Ο Διαχειριστής δύναται να χρησιμοποιεί "cookies" για την αναγνώριση των Χρηστών συγκεκριμένων υπηρεσιών / σελίδων του Δικτυακού Τόπου. Τα "cookies" είναι μικρά αρχεία κειμένων που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή του κάθε χρήστη και τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν ή να λάβουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Χρήστη. Τα "cookies" χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του Χρήστη σε συγκεκριμένες διαδικτυακές υπηρεσίες ή σελίδες. Κάθε επισκέπτης / Χρήστης του Δικτυακού Τόπου μπορεί να ρυθμίσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ώστε είτε να προειδοποιείται για τη χρήση "cookies" σε συγκεκριμένες υπηρεσίες / σελίδες του Δικτυακού Τόπου είτε να απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση η χρήση τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / Χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Συνδέσεις με δικτυακούς τόπους τρίτων
Ο Δικτυακός Τόπος περιέχει συνδέσεις με διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Ο Διαχειριστής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τους όρους και τις συνθήκες υπό τις οποίες οι εν λόγω τρίτοι συλλέγουν, επεξεργάζονται ή προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών των διαδικτυακών τόπων τους.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κάθε συμβατική ή εξωσυμβατική διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ του Χρήστη και του Διαχειριστή θα διέπεται από και θα επιλύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο (αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεών του περί σύγκρουσης νόμων). Για την επίλυση κάθε συμβατικής ή εξωσυμβατικής διαφοράς μεταξύ του Χρήστη και του Διαχειριστή αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Δεδομένης της διεθνικής φύσης του Διαδικτύου, διευκρινίζεται ότι η πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο ενδέχεται να είναι παράνομη για συγκεκριμένα άτομα ή σε συγκεκριμένες χώρες. Χρήστες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισκέπτονται τον Δικτυακό Τόπο ιδίω κινδύνω και είναι μόνοι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία της χώρας κατοικίας τους.

 
Όροι χρήσης
Πολιτική απορρήτου
Επικοινωνία
Project Co-funded by the European Regional Development Fund and
by national funds of the participating countries.
www.interreg.gr
© 2011, Interreg IV RBDICT Consortium.